Уважаемые лидеры "Новой Формации"!
Предлагаем обратить внимание на следующую информацию и дать свои замечания и комментарии.
С уважением,
исполнительная дирекция "Новой Формации".

Уважаемые члены Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины!
Высылаем для ознакомления и обсуждения проект Типового положения о Совете предпринимателей при Совете Министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях, разработанный Госкомпредпринимательством.
Просим свои замечания и предложения направлять Анне Балабановой
т.р. 285-03-72
(Госкомпредпринимательство - сектор взаимодействия с общественными организациями предпринимателей)
29503@dkrp.gov.ua

Или в адрес секретариата Совета предпринимателей - info-rada@kmu.gov.ua

С уважением,
исполнительный секретарь Совета
Угленко А.


Управління стратегічного планування та зв’язків з територіями

Першому заступнику Голови
К.О.ВАЩЕНКУ

Службова записка

На виконання п. 6 доручення Президента України від 01.05.05 № 1-1/444 Управлінням розроблено проект Типового положення про Раду підприємців при Раді Міністрів АР Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та відповідної постанови Кабінету Міністрів України (що додається).

Для підготовки відповідної пояснювальної записки необхідно узгодити з керівництвом Комітету, а також Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України правильність стратегії, закладеної у Типове положення.

Проект необхідно також терміново опрацювати з залученням Юридичного управління.

З огляду на вкрай стислі терміни щодо виконання цього доручення та необхідність його погодження у ряді ЦОВВ, просимо прийняти рішення щодо подальший дій Управління

Начальник Управління Т.В.Жерибор


Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від____________2005 р. №__________

Київ

Про затвердження Типового положення про Раду підприємців
при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Типове положення про Раду підприємців при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях (додається).

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО


Проект

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Раду підприємців при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях

1. Рада підприємців при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях (далі – Рада підприємців) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом для надання допомоги щодо формування та здійснення місцевими органами виконавчої влади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та політики з питань підприємництва.

2. У своїй діяльності Рада підприємців керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішенням органу місцевої виконавчої влади, при якому вона утворена, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради підприємців є:

забезпечення оперативного зворотного зв’язку між Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та суб’єктами підприємницької діяльності;

виконання дорадчих функцій під час розроблення Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями проектів регуляторних актів, формування програм та інших нормативних актів, пов’язаних із розвитком підприємництва;

узгодження позицій щодо розвитку економіки регіону між суб’єктами підприємницької діяльності та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, надання територіальним структурним підрозділам центральних та місцевих органів виконавчої влади, відповідальним за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з питань підприємництва, експертної та консультаційної допомоги;

розгляд та лобіювання конструктивних пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні і в регіоні, захисту права власності;

участь у розробленні механізмів державної підтримки підприємництва в регіоні, вивчення та поширення позитивного зарубіжного досвіду та досвіду інших регіонів з цих питань;

забезпечення взаємодії з координаційними радами з питань підприємництва при місцевих державних адміністраціях, сприяння з реалізації прийнятих ними рішень, поширення досвіду з підтримки підприємництва у районах та містах регіону;

надання у межах компетенції допомоги й підтримки координаційним радам при місцевих державних адміністраціях, органам місцевого самоврядування щодо формування і реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та політики з питань підприємництва на місцевому рівні;

4. Рада підприємців відповідно до покладених на неї завдань:

ініціює та бере участь у підготовці проектів регуляторних актів та інших нормативно-правових документів, спрямованих на поліпшення господарської діяльності регіону, підтримку та розвиток підприємництва;

розробляє пропозиції щодо усунення правових, адміністративних та організаційних перешкод щодо розвитку підприємництва;

забезпечує громадське обговорення питань, пов’язаних із розвитком підприємництва, залучає до цієї діяльності широкі кола громадян, опрацьовує отримані результати та надає пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної регуляторної політики та з питань підприємництва місцевим органам виконавчої влади;

сприяє захистові законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;

проводить інформаційну, просвітницьку та видавничу діяльність, яка сприяє правовій освіті суб’єктів підприємницької діяльності;

організовує спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування заходи, спрямовані на розвиток підприємництва регіону, створення нових робочих місць;

надає інформаційно-методичну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності щодо започаткування та ведення власної справи;

взаємодіє із засобами масової інформації для об’єктивного висвітлення процесів і тенденцій у підприємницькому середовищі регіону;

інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення, їх обґрунтування та стан виконання, у тому числі з використанням сайту Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Рада підприємців з метою виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні ради) відповідно до покладених на неї завдань;

залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, наукових експертів (за згодою їхніх керівників), а також окремих фахівців;

проводити конференції, круглі столи, інші зібрання, спрямовані на виконання покладених на неї завдань;

брати участь у роботі:
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх згодою) під час розгляду цими органами питань стосовно державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з питань підприємництва;

інших дорадчих органів, утворених при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, під час розгляду ними питань, що стосуються господарської діяльності, підприємництва;

6. Рада підприємців створюється за поданням суб’єктів господарювання та громадських організацій підприємців регіону Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, якими затверджується її персональний склад.

7. Раду підприємців очолює Голова, який обирається її членами строком на два роки. Голова може мати заступника, який виконує обов’язки Голови у разі його відсутності.

Голова:

здійснює керівництво роботою Ради підприємців та організовує її роботу;

представляє Раду підприємців у взаємовідносинах з Секретаріатом Президента України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади;

призначає свого заступника, дає доручення членам Ради підприємців;

висуває пропозиції щодо прийняття нових членів Ради підприємців або складання повноважень тих її членів, хто не виявляє активності у роботі.

8. Членство у Раді підприємців може бути постійним та тимчасовим. Кількісний її склад може бути до 20 осіб – постійних членів.

Тимчасові члени Ради підприємців затверджуються її рішенням (простою більшістю голосів). Їхня кількість не обмежується.

Члени Ради підприємців виконують свої обов’язки на громадських засадах.

8. Рада підприємців самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи.

9. Засідання Ради підприємців є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Рішення Ради підприємців є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У засіданні Ради підприємців за запрошенням Голови можуть брати участь керівники та відповідальні представники місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

10. Рішення Ради підприємців мають рекомендаційний характер.
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інформують Раду підприємців в установленому порядку про виконання прийнятих нею рішень, або обґрунтовують причини невиконання або невирішення питань, порушених Радою підприємців.

11. Рада підприємців може звертатися по методичну, інформаційну, організаційну допомогу, а також з пропозиціями до Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України

12. Голова та постійні члени Ради підприємців мають відповідне посвідчення. Посвідчення видається в установленому порядку та підлягає поверненню після вивільнення або складання ними повноважень.

13. Рада підприємців має бланк із своїм найменуванням.

14. Для організаційного забезпечення роботи Рада підприємців може утворювати робочий орган – секретаріат.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації створюють необхідні умови для проведення засідань Ради підприємців, та при можливості сприяють забезпеченню її секретаріату приміщенням, засобами зв’язку.

Рада підприємців для фінансового та матеріально-технічного забезпечення своєї роботи може утворювати в установленому порядку фонд.