Проект наказу ДПА України “Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства”

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Наказ від ____________№___________

Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства

З метою забезпечення єдиного порядку відображення результатів документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, наказую:
1. Затвердити Порядок оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства (додається).
2. Директору Департаменту контрольно-перевірочної роботи Довгалю С.О. в установленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Інші накази ДПА України діють в частині, що не суперечить нормам цього наказу.
4. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації.
5. Скасувати наказ Державної податкової адміністрації України від 16.09.02 № 429 “Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства суб’єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.12.2002 за №1023/7311 із змінами та доповненнями.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Горбанського Б.М.

Голова О.І. Кірєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної податкової
адміністрації України
від “___” _______2005 року №

Порядок
оформлення результатів невиїзних документальних,
виїзних планових та позапланових документальних перевірок
з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства.

1. Основні терміни та вимоги оформлення невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні” із змінами та доповненнями для застосування посадовими особами органів державної податкової служби при оформленні матеріалів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, суб'єктами господарювання – юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами (далі – суб’єкти господарювання).
1.2. Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка платника податків щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним податків та зборів (обов'язкових платежів), яка передбачена у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків чи об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка.
Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї із обставин, визначених статтею 11№ Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні” із змінами та доповненнями. Вона здійснюється за місцезнаходженням такого платника податків чи об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така позапланова виїзна перевірка.
Невиїзною документальною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), незалежно від способу їх подачі.
1.3. За результатами проведення невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання оформляється акт, а в разі відсутності порушень податкового, валютного та іншого законодавства – довідка.
Акт – службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення невиїзної документальної або виїзної позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання.
Довідка – службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення невиїзної документальної або виїзної позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання і є носієм доказової інформації про не встановлення фактів порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання.
1.4. При проведенні планової документальної перевірки складається один зведений акт планової документальної перевірки.
Зведений акт – службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення планової комплексної документальної перевірки за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені (не виявлені) порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання.
Складовими частинами зведеного акта планової документальної перевірки можуть бути довідки з окремих питань, які за необхідності складаються посадовими особами податкового органу як з окремого питання плану перевірки, так і з декількох питань плану перевірки.
Довідка з окремих питань - службовий односторонній документ, який складається за рішенням керівника перевірки в ході проведення планової комплексної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені (не виявлені) порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання з окремих питань плану перевірки.
Довідка з окремих питань підписується посадовими особами податкового органу, які здійснили перевірку, та погоджується з посадовими особами суб’єкта господарювання.
Довідка з окремих питань складається у двох примірниках. Перший примірник надається керівнику, який очолює перевірку, а другий залишається в структурному підрозділі, працівник якого склав цю довідку. На вимогу посадових осіб суб’єктів господарювання їм може бути надана копія довідки з окремих питань.
1.5. Акт невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень норм податкового, валютного та іншого законодавства.
1.6. За результатами невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства.
1.7. Факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства викладаються в акті невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.
1.8. Акт невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок повинен бути складений на паперовому носії і в електронному вигляді державною мовою1 і мати наскрізну нумерацію сторінок.
Титульний аркуш акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок друкується на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок.
У разі необхідності використання у змісті акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватись далі в тексті.
В акті невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок, розрахунках та інших матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних.
1.9. Усі вартісні показники відображаються у національній валюті України, а показники, що виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті невиїзної документальної, виїзної планової та
позапланової документальних перевірок з одночасною вказівкою їх еквівалента у гривнях за курсом валют, що встановлений Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції.
1.10. Інформація, що міститься в акті невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок, не підлягає розголошенню органом державної податкової служби і її співробітниками, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених законодавством.
1.11. У разі якщо суб’єкт господарювання відмовляється від проведення планової або позапланової виїзної документальної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених законами України, посадовими особами податкового органу складається акт відмови від допуску до перевірки.
При цьому в акті зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) керівника суб’єкта господарювання з направленням на перевірку.
У разі неявки посадових осіб суб’єкта господарювання для проведення невиїзної документальної перевірки протягом 10 днів після отримання письмового запрошення органу податкової служби складається акт про неявку посадових осіб суб’єкта господарювання на запрошення органу податкової служби.
Акт відмови від допуску до перевірки та акт про неявку посадових осіб суб’єкта господарювання на запрошення органу податкової служби підписується не менш як трьома особами.
1 Державною мовою в Україні є українська мова, яка є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо).
2. Зміст акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок
Акт невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок повинен складатися з трьох частин: вступної (у тому числі загальні положення), описової та висновку. До акта додаються інформативні додатки.
2.1. Вступна частина акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок
Вступна частина акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок повинна містити такі дані:
2.1.1. Місцезнаходження суб’єкта господарювання (місце розташування об’єкта власності щодо якого проводиться перевірка).
2.1.2. Повна і скорочена назва суб’єкта господарювання відповідно до установчих документів.
2.1.3. Підстави для проведення документальної перевірки відповідно до вимог статті 11№ Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні” із змінами та доповненнями.
2.1.4. Дата та номер направлення на виїзну планову та позапланову документальну перевірку, назва органу державної податкової служби, який його виписав. Дата та номер рішення керівника податкового органу (при проведенні позапланової перевірки), продовженні термінів проведення перевірок. У разі отримання, у відповідних випадках, рішення судового органу щодо здійснення виїзної позапланової перевірки, продовження терміну проведення виїзної планової та позапланової документальної перевірки зазначати кількість днів продовження, назву судового органу, який прийняв відповідне рішення, його номер та дату.
2.1.5. Посади, назва структурного підрозділу, назва органу державної податкової служби, звання, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводять перевірку.
2.1.6. Тип перевірки (невиїзна документальна, виїзна планова та позапланова документальна перевірка).
2.1.7. Період, за який проводиться перевірка діяльності суб’єкта господарювання.
2.1.8. Інформація про направлення повідомлення підприємству про проведення планової виїзної перевірки.
2.1.9. Інформація про наявність журналу реєстрації перевірок суб’єкта господарювання та вчинення в ньому запису про проведення перевірки.
Загальні положення
2.1.10. Термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки).
2.1.11. Інформація про посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання за період, що перевіряється, із зазначенням наказів про призначення та звільнення із займаної посади.
2.1.12. Дані про реєстрацію (перереєстрацію) платника податків в органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата і реєстраційний номер), дата взяття на облік державним податковим органом (назва документа, назва органу державної податкової служби та дата взяття на облік), реєстраційні дані платника ПДВ (назва документа, дата, номер, індивідуальний податковий номер).
2.1.13. Дані про розмір статутного фонду, засновників, розмір їх внесків до статутного фонду, форма внесення (у разі необхідності), а також коди за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційні номери (для фізичних осіб).
2.1.14. Інформація про те, чи є суб’єкт господарювання засновником (учасником), акціонером іншого суб'єкта підприємницької діяльності.
2.1.15. Код форми власності, підпорядкованість для державних підприємств.
2.1.16. Перелік структурних підрозділів.
2.1.17. Інформація про види діяльності, які здійснював суб’єкт господарювання за період, що перевірявся, та види діяльності, що підлягають ліцензуванню (номер і дата видачі ліцензії, назва органу, що видав ліцензію, терміни початку і закінчення дії ліцензії).
2.1.18. Дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням своєчасності надання повідомлення про їх відкриття (закриття); наявність ліцензій Національного Банку України у разі відкриття рахунку за межами України.
2.1.19. Інформація про попередню планову документальну перевірку із зазначенням назви органу державної податкової служби, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків).
2.1.20. Інформація про документи, які використані при даній перевірці, згруповані за типами (вказати період охоплення їх перевіркою та метод – суцільний, вибірковий).
2.1.21. Інформація про перевірки інших суб’єктів господарювання з питань правових відносин з платником податків та підтвердження задекларованих ним показників, проведені за період, що перевіряється.
2.1.22. Перелік комп'ютерних автоматизованих інформаційних систем, інформація яких використана під час перевірки.
2.1.23. Дані про наявність пільг, наданих відповідно до чинного законодавства (код пільги, на яку суму і на який податок отримано пільги з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що перевіряються).
2.1.24. Якщо суб’єкт господарювання протягом своєї діяльності мав від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (збитки) або незначні прибутки, заявляв до відшкодування з бюджету значні суми податку на додану вартість або при значних обсягах податкового зобов’язання та податкового кредиту відображав незначні суми податку на додану вартість до сплати, в обов'язковому порядку зазначаються обґрунтовані їх причини.
В разі встановлення в ході перевірок декларування від'ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, в акті перевірки робиться відповідний запис, із зазначенням кількості податкових періодів та суми.
2.1.25. При проведенні виїзних планових документальних перевірок за галузевим принципом проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.
2.1.26. У разі якщо при перевірці виявлено взаємовідносини із суб’єктами господарювання, по яких установчі документи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, угоди та (або) первинні документи визнано судовими органами недійсними, то вчиняється відповідний запис.
2.1.27. Відображення інформації про проведені суб’єктом господарюванням інвентаризації його основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
2.1.28. У разі проведення у ході перевірки інвентаризації відобразити її результати.
При цьому, при оформленні результатів невиїзних документальних перевірок в акті в обов’язковому порядку зазначається інформація, передбачена в підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 (невиїзна документальна), 2.1.7, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.20 та 2.1.22. Щодо інших підпунктів зазначається інформація за необхідністю, залежно від питань, що підлягали перевірці.
2.2. Описова частина акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок
2.2.1. Результати невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок групуються за окремими видами податків і зборів (обов'язкових платежів) та у розрізі податкових періодів.
2.2.2. За кожним відображеним в акті фактом порушення податкового законодавства необхідно:
висвітлити показники, які відображаються суб’єктом господарюванням у податковій та іншій звітності, та фактичні показники, виявлені у ході перевірки на підставі первинних документів податкового та бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання у розрізі періодів у грошових одиницях, передбачених звітністю;
у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, в якому дане порушення здійснено, при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб суб’єкта господарювання щодо встановлених порушень;
зазначити первинний документ, на підставі якого вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку (навести кореспонденцію рахунків операцій), та інші докази, що достовірно підтверджують наявність факту порушення;
у разі відсутності первинних документів або ненадання для перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт порушення, зазначити перелік цих документів. При цьому до акта перевірки додаються пояснення посадових осіб або інших працівників суб’єкта господарювання (в межах їх компетенції), що перевіряється, через відсутність первинних та інших документів;
у разі відмови посадових осіб суб’єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, факти відмови відобразити в акті.
2.2.3. Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень податкового, валютного та іншого законодавства із зазначенням звітного періоду, до якого вони відносяться (назву, дату і номер документа, відповідно до якого здійснено операцію, суть операції, а також посилання на нормативно-правові акти, їх пункти і статті, положення яких порушені). Зазначені додатки повинні бути підписані перевіряючими, а також посадовими особами суб’єкта господарювання.
2.2.4. Не допускається відображення в акті перевірки необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень перевіряючими, які не мають підтверджених доказів, та різного роду висновків щодо дій посадових осіб суб’єкта господарювання (наприклад, “приховування об'єкта оподаткування”, “розкрадання”, “привласнення”, “описка” тощо).
2.2.5. У випадках відсутності податкового обліку або порушення порядку його ведення даний факт фіксується в описовій частині акта.
2.2.6. У разі коли невиїзною документальною, виїзною плановою та позаплановою документальними перевірками не встановлено порушень вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання повноти нарахування та своєчасності сплати відповідних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, в описовій частині акта (довідки) відображаються задекларовані показники та робиться відповідний запис щодо невстановлення порушень. При цьому, до акта перевірки (довідки) додаються аналітичні таблиці, які підтверджують задекларовані показники.
2.2.7. Результати невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок з питань дотримання вимог валютного та іншого законодавства оформляються аналогічно оформленню результатів перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства.
При цьому, у разі встановлення порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності необхідно відобразити наступні відомості: номер, дата договору (контракту) зовнішньоекономічної діяльності та його сума, у разі необхідності реєстрації договору у Міністерстві економіки та з питань європейській інтеграції України: номер та дата його реєстрації, країна нерезидента, який є стороною договору зовнішньоекономічної діяльності, назва фінансової установи нерезидента через яку здійснюються розрахунки за договором, назва фінансової установи резидента, через яку здійснюються розрахунки за договором, номенклатура товарів договору згідно з кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, простроченої заборгованості, що виникла при виконанні договору, крім того вказується наявність ліцензій Національного Банку України на подовження термінів розрахунків.
2.3. Висновок
У цьому розділі акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок відображається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень податкового, валютного та іншого законодавства з посиланням на підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів.
2.3.1. Виявлені порушення податкового та іншого законодавства відображаються у гривнях у розрізі податків, зборів та інших обов'язкових платежів з розбивкою за роками та податковими періодами, у межах періоду, що перевіряється. Виявлені порушення валютного законодавства відображаються у розрізі зовнішньоекономічних контрактів.
2.3.2. В акті не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення.
2.3.3. У разі вилучення у ході перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із відображенням підстав для вилучення.
Відображається кількість складених примірників акта перевірки та відмітка про вручення одного примірника посадовим особам суб’єкта господарювання.
3. Інформативні додатки до акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок
3.1. До інформативних додатків відносяться:
затверджений керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби та підписаний начальником відділу (управління) працівника, що очолює перевірку, план перевірки суб’єкта господарювання;
відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, що повторюються;
розрахунки донарахованих сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також розрахунки зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, зменшення заявленої до відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість у розрізі податкових періодів;
розрахунки пені та штрафів за порушення вимог валютного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та при порушенні правил сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб (за прострочення встановлених строків сплати податку);
пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб суб’єкта господарювання щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, надані у ході перевірки;
інші матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства;
матеріали (описи, відомості, протоколи) про результати проведеної в ході виїзної планової або позапланової документальної перевірки інвентаризації;
матеріали перевірок щодо правових відносин платника податку з іншими суб’єктами господарювання (акти, довідки, пояснювальні записки, розрахунки та інші документи), реєстри, в яких наводиться інформація про проведені перевірки, надіслані запити на їх проведення до інших органів державної податкової служби та отримані відповіді;
завірені копії документів, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства, у випадку їх вилучення;
опис вилучених копій документів, якщо вилучення відбулось;
відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість із зазначенням повних назв підприємств, їх кодів за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційних номерів та прізвищ, імен та по батькові (для фізичних осіб), а також дати та номера документа, що їх підтверджує, за найбільшою сумою заборгованості;
дані про виконання зовнішньоекономічних контрактів (експортних, імпортних, бартерних, по переробці давальницької сировини на території України та за її межами);
інші матеріали, що мають значення для прийняття повідомлення-рішення за результатами перевірки та вжиття заходів щодо забезпечення повернення валютної виручки;
копії форм фінансової звітності за період, що перевіряється (у разі необхідності).
3.2. Всі додатки, які містять інформацію про діяльність платника, та відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, які здійснили перевірку, та посадовими особами суб’єкта господарювання.
3.3. Матеріали перевірок інших підприємств щодо правових відносин з платником податків (акти, довідки, пояснювальні записки, розрахунки та інші документи), завірені копії документів, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства (у разі їх вилучення), пояснювальні записки посадових осіб суб’єкта господарювання щодо встановлених порушень, реєстри, в яких наводиться інформація про проведені перевірки, надіслані запити на їх проведення до інших органів державної податкової служби та отримані відповіді, не надаються суб’єкту господарювання, а використовуються при розгляді матеріалів перевірки керівником (заступником керівника) органу податкової служби для прийняття податкового повідомлення-рішення та вжиття відповідних заходів.
3.4. До акта невиїзної документальної перевірки додаються інформативні додатки залежно від питань, що підлягали перевірці.
4. Підписання акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок, порядок його реєстрації та зберігання
4.1. До підписання акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок враховуються пояснення та зауваження, надані посадовими особами в ході перевірки.
При виникненні спірних питань та зауважень щодо встановлених порушень під час здійснення перевірки, такі питання та заперечення виносяться на розгляд постійних комісій при обласних державних податкових адміністраціях (державних податкових інспекціях, спеціалізованих державних податкових інспекціях по роботі з великими платниками податків).
4.2. Акт невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок складається у двох примірниках протягом 5-ти робочих днів від дня закінчення установленого для проведення перевірки терміну (для суб’єктів малого підприємництва – протягом 3-х днів, а для суб’єктів господарювання, які мають філії та знаходяться на консолідованій сплаті – протягом 10-ти днів).
4.3. Підписання акта перевірки посадовими особами суб’єкта господарювання та посадовими особами органу державної податкової служби, які здійснювали перевірку, здійснюється за місцезнаходженням платника податків чи в приміщенні органу державної податкової служби, куди посадові особи суб’єкта господарювання письмово запрошуються для підписання акта.
4.4. У разі не згоди посадових осіб із висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, суб’єкт господарювання має право протягом трьох робочих днів від дня отримання примірника акта перевірки подати до органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки.
При цьому у разі не згоди із висновками акта перевірки, суб’єкт господарювання в акті перевірці при його підписанні (чи відмові від підпису) робить відповідну відмітку.
Органи державної податкової служби розглядають заперечення протягом трьох робочих днів від дня їх надходження та про результати розгляду письмово повідомляють суб’єкта господарювання.
4.5. Акт невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок в день його підписання (складання акта відмови від підпису, який оформляється при умовах, викладених в наступних підпунктах) реєструється в єдиному журналі реєстрації актів, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби.
Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу державної податкової служби (далі - єдиний журнал реєстрації актів).
При цьому, в акті на першому аркуші у верхньому лівому кутку зазначається дата реєстрації акта перевірки та номер акта перевірки, який складається із порядкового номеру журналу реєстрації перевірок, коду структурного підрозділу, коду за ЄДРПОУ суб’єкта господарювання.
4.6. Після реєстрації акта перевірки (в той же день) один його примірник (з відповідними додатками) передається керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання, про що на останній сторінці обох примірників акта робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка одержала акт із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.
4.7. У разі відмови посадових осіб суб’єкта господарювання, що перевіряється, від підписання акта перевірки, службовими особами органу державної податкової служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови.
Акт відмови підписується не менш як трьома особами. При цьому в акті відмови від підпису необхідно зазначити про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) керівника і головного бухгалтера суб’єкта господарювання із змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю платника податків.
Акт відмови від підпису в день його складання реєструється у єдиному спеціальному журналі органу державної податкової служби.
Не пізніше наступного дня акт невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок реєструється в єдиному журналі реєстрації актів та в той же день один його примірник (з відповідними додатками) передається керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання, про що на останній сторінці обох примірників акта робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка одержала акт, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.
4.8. При відмові посадової особи суб’єкта господарювання від отримання одного примірника акта перевірки з відповідними додатками, робиться відповідний запис на останній сторінці обох примірників, складається акт відмови від отримання та один примірник акта перевірки з відповідними додатками направляється платнику податків поштою з повідомленням про вручення.
При цьому, до примірника акта, який зберігається в органі державної податкової служби, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта адресату.
4.9. У разі відмови посадових осіб суб’єкта господарювання з’явитися до органу державної податкової служби у визначений листом термін для підписання акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок, не пізніше наступного дня за днем, який визначений у листі для підписання акта, складається акт відмови посадових осіб суб’єкта господарювання з’явитися до органу державної податкової служби. В той же день акт невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок реєструється в єдиному журналі реєстрації актів та один його примірник (з відповідними додатками) надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення, про що на останній сторінці обох примірників акта робиться відповідна відмітка.
4.10. Якщо податковий орган або пошта не може вручити суб’єкту господарювання рекомендований лист з одним примірником акта та відповідними додатками у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти акт, відсутністю за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, то працівник структурного підрозділу, відповідальний за перевірку, у день надходження до податкового органу такої інформації оформляє відповідний акт, у якому вказує причину, яка призвела до неможливості вручення акта перевірки. Реєструється такий акт в день його складання у єдиному спеціальному журналі. Зазначений акт долучається до справи платника податків.
4.11. Податкове повідомлення-рішення (рішення) приймається керівником податкового органу (його заступником) не пізніше десяти робочих днів від дня реєстрації акта невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової документальних перевірок або вручення його поштою суб’єкту господарювання (на підставі відмітки на поштовому повідомленні), а за наявності заперечень посадових осіб підприємства до акта перевірки – протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді підприємству.
У разі невручення поштою рекомендованого листа з одним примірником акта перевірки (у зв’язку з відсутністю суб’єкта господарювання за місцезнаходженням) податкове повідомлення-рішення приймається протягом трьох робочих днів від дня надходження листа до органу державної податкової служби.
4.12. Вручається податкове повідомлення-рішення (рішення) суб’єкту господарювання у порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
4.13. Один примірник акта після реєстрації та прийняття за ним відповідного рішення передається до структурного підрозділу, у якому зберігається справа платника.
Термін зберігання актів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок в органах державної податкової служби:
фінансово-господарської діяльності - 5 років;
фінансово-господарської діяльності підприємств з іноземними інвестиціями – 15 років.

Директор Департаменту контрольно-перевірочної роботи С.О. Довгаль