Стислий звіт про діяльність Ради підприємців України
при Кабінеті Міністрів України за 2006 рік

Протягом 2006 року Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України як консультативно-дорадчий орган, створений для надання експертної та консультаційної допомоги в процесі здійснення державної політики в сфері розвитку підприємництва, діяла в межах своєї компетенції відповідно до Положення про Раду, затвердженого постановою КМУ від 16.02.2000 №315.

В 2006 році Рада підприємців працювала у складі, затвердженому постановою КМУ 7 грудня 2005 року за №1180. Відповідно до неї в складі Ради працювало 80 керівників об’єднань та асоціації підприємців всеукраїнського та місцевого рівнів, представників малого і середнього бізнесу.

Консультативно-дорадча та аналітична робота в урядових комітетах

З огляду на основні завдання, визначені Урядом та Положенням про Раду (затвердженим постановою КМУ №315 від 16 лютого 2000 року), її діяльність, зокрема, була спрямована на аналітичну роботу з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні в комітетах Ради, закріплених за відповідними урядовими комітетами.

Кожний з комітетів Ради мав координатора, якому було доручено проведення роботи з опрацювання матеріалів, що розглядатимуться на  урядовому комітеті, та формування узгодженої позиції Ради з цих питань з відповідним аналітичним забезпеченням.
Члени Ради, за власним бажанням, мали змогу в будь-який час долучитися до роботи у відповідному комітеті та отримати від координатора всі необхідні матеріали, а також обговорити та узгодити позиції з окремих питань. У разі потреби, в засіданнях урядових комітетів спільно з координатором брали участь інші члени Ради.

На засіданні урядового комітету з питань розвитку  реального сектору економіки 03.05.06 при обговоренні проекту постанови КМУ "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", розробленого Міністерством економіки України, від Ради підприємців окрім координатора брали участь ще три представники, які надали п’ять принципових зауважень. Завдяки цьому проект був знятий з розгляду і направлений на доопрацювання. Лише після узгодження позицій Міністерства економіки і Ради підприємців його було схвалено на засіданні урядового комітету.

На порядок денний засідання Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики 28.03.06 всупереч вимогам законодавства про засади державної регуляторної політики, без попереднього обговорення було винесено проект розпорядження  Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики і стратегічного плану її реалізації на 2006-2010 року". Рада підприємців виступила проти прийняття Концепції через низку причин, основними з яких є те, що в Концепції не визначено якісні показники, за якими можливо перевірити, чи досягнуто поставленої мети. Загальні фрази стосовно покращення, сприяння, удосконалення тощо не можуть розглядатися як якісні показники виконання Концепції. Теж саме можна стверджувати відносно наведеного переліку передбачених до розробки законодавчих чи нормативних документів. Таким чином, без виправлення визначених суттєвих недолік Концепція не може розглядатися як така, що може досягти поставленої мети.

На розгляд урядового комітету з питань розвитку агропромислового комплексу та природокористування дата було винесено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оптової торгівлі алкогольними напоями», до якого Рада підприємців надала велику кількість зауважень. Зокрема, було повідомлено, що норми проекту значною мірою дублюють норми здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями, уже врегульовані Законами України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та «Про акцизний збір».  З огляду на це, Радою підприємців було запропоновано зняти з розгляду проект постанови «Про затвердження Порядку оптової торгівлі алкогольними напоями», оскільки її прийняття не створювало нових правових механізмів у сфері оптового продажу алкогольних напоїв та не містило в собі жодної новації для даної сфери господарювання. Після цього, на засіданні комітету зазначений проект було відхилено як недоцільний.

В роботі комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції особливу увагу було приділено питанню виконання Плану дій  Україна – ЄС та моніторингу їх реалізації. Так, результати роботи щодо підготовки заходів з виконання у 2006 році Плану дій розглядалися комітетом  ще восени 2005 року. На одному з лютневих засідань комітету, зокрема, було розглянуто звіт про виконання у 2005 році Плану дій Україна – ЄС. Члени Ради підприємців мали можливість долучитись до аналізу Плану дій Україна – ЄС та надати рекомендації щодо його реалізації. Учасники комітету інформувалися про стан підготовки Доповіді про стан виконання у 2005 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС і проекту розпорядження Кабінету Міністрів України  “Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2006 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”. Крім того, розглядалися питання про ратифікацію міжнародних угод, зокрема, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про економічне, промислове і науково-технічне співробітництво.

На засідання урядового комітету з питань правової політики та оборони 30.04.06 було винесено проект постанови КМУ „Про Порядок проведення органами внутрішніх справ перевірок суб’єктів господарської діяльності, інших установ і організацій за фактами порушень законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до  компетенції міліції” в редакції, яка відрізнялася від попередньо погодженої з Держпідприємництвом України та взагалі не розглядалася Радою підприємців. У зв’язку з цим, Рада запропонувала провести громадські слухання з обговорення цього Порядку та доопрацювати проект постанови.
На виконання Протокольного доручення Прем’єр-міністра України від 30 березня 2006 р. щодо доопрацювання проекту зазначеної постанови 11 квітня 2006 р. було проведено громадські слухання  за результатами яких було з’ясовано наступне. Всі функції, що зазначені в проекті цього Порядку, вже врегульовані  чинним законодавством України, а саме: Кримінальним, Кримінально-процесуальним кодексами України та Законом України „Про міліцію”. Згідно з вимогами п. 24 частини першої статті 11 Закону України „Про міліцію” порядок проведення перевірок порушення законодавства, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, стосується контролю лише у тих сферах, які віднесено до компетенції міліції. Відповідно до законодавства, контрольні функції на міліцію покладено виключно у сферах дорожнього руху, ліцензуванні охоронної діяльності, паспортній та дозвільній системах. У наданому проекті Порядку ці питання взагалі не визначені, крім того, він мав загальний характер і не встановлював конкретних норм, що стосуються предмета регулювання.

Підтримуючи пропозиції, висловлені на громадських слуханнях, а також зауваження Міністерства юстиції України та  Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Радою підприємців було запропоновано створити робочу групу у складі працівників органів внутрішніх справ та представників Ради для доопрацювання зазначеного Порядку. Одночасно  було запропоновано створити постійно діючу робочу групу, залучивши фахівців міліції та підприємців, з метою розробки проекту внесення змін до процесуального законодавства України.

Аналітична робота з проектами нормативно-правових актів

В листопаді 2006 року Рада підприємців розпочала роботу зі створення законопроекту "Про ринковий нагляд" – альтернативного тому, що було розроблено Держспоживстандартом України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 №34985/3/1-06. Це було спричинено тим, що законопроект ДСТУ містить загрозливі для розвитку підприємництва в країні норми. Задля цього Радою підприємців було залучено експертів міжнародного рівня з метою надання допомоги у створенні принципово нового законопроекту, який би на концептуально новому рівні вирішив питання державного ринкового нагляду в Україні, спираючись на досвід Європейського Союзу.

Відповідно до доручення  Прем’єр-міністра України щодо погодження регуляторних актів з Радою підприємців України при Кабінеті Міністрів України, до Ради підприємців протягом 2006 року надійшло на погодження 49 проектів нормативно-правових актів, з яких лише 22 погоджено без зауважень. Серед непогоджених законопроектів, зокрема, ЗПУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій", "Про порядок проведення органами внутрішніх справ перевірок за фактами порушень законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції", „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” тощо.

Попри деякі факти „проштовхування” неузгоджених актів, необхідно зазначити, що більшість центральних органів виконавчої влади посідали конструктивну позицію, надаючи Раді підприємців на погодження нормативно-правові акти та враховуючи надані зауваження.

Показовою в цьому плані була робота над проектом постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці на 2006–2010 роки”, розроблену Міністерством освіти і науки на виконання низки державних документів, пов’язаних з невідкладністю розвитку освіти в Україні. Експертами Ради підприємців на засіданні урядового комітету з питань гуманітарної і соціальної політики до проекту Постанови було надано більше десяти зауважень. І лише після доопрацювання проекту постанови з урахуванням наданих зауважень його було погоджено та винесено на засідання Уряду.

Розглянувши проект постанови КМУ „Про створення системи  моніторингу цін (тарифів) на  товарних ринках”, розроблений Міністерством економіки України, Рада підприємців повідомила, що існуючими нормативно-правовими актами вже створено систему моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку, яка досить успішно функціонує. Ними регулюється  здійснення моніторингу цін та обсягів реалізації на всіх стадіях, проведення аналізу щодо стану і тенденцій розвитку споживчого ринку, а також визначені повноваження органів державного контролю. Крім того, в порушення чинного законодавства в запропонованому проекті постанови було передбачено суттєве розширення повноважень Держцінінспекції порівняно з повноваженнями, наданими Законом України  „Про ціни і ціноутворення", де замість моніторингу цін на споживчому ринку планувалося проводити моніторинг цін взагалі на всіх товарних ринках. Рада підприємців надала велику кількість зауважень до проекту постанови та наполягла на тому, що у проекті повинно бути чітко зазначено добровільність надання суб’єктами господарювання інформації, необхідної для проведення моніторингу. Після засідання робочої групи у складі представників Держцінінспекції та Ради підприємців надані зауваження були враховані.

Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” щодо приведення Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій та вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій для різних сфер застосування у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, Рада підприємців надала декілька важливих зауважень та пропозицій, які було враховано розробником, а також запропонувала, для забезпечення прозорості процесу включення до Реєстру, необхідність обов’язково передбачити участь у експертній технічній комісії експертів від галузевих об’єднань підприємців.

Протягом 2006 року до Ради підприємців надійшло 807 листів. З них 532 – від Секретаріату КМУ, органів центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування. Вихідна кореспонденція Ради за цей період налічує 877 листів.

Розгляд звернень і пропозицій, що надходили до Ради підприємців

До Ради підприємців України надходили численні звернення від приватних підприємців зі скаргами на неправомірні дії посадових осіб, проханням надати роз’яснення, пов’язані з проблемними питаннями, що виникають в процесі здійснення підприємницької діяльності, а також із пропозиціями стосовно внесення змін у відповідні нормативно-правові акти з метою покращення та вдосконалення системи законодавчого регулювання підприємницької діяльності. Так, з  грудня 2005 року по 1 листопада 2006 року до Ради підприємців України надійшло 76 звернень, 95% з яких було розглянуто і вжито необхідних заходів, інші 5% зараз опрацьовуються.

Так, у лютому 2006 року до Ради підприємців звернулося ПП „Камбала” з проханням роз’яснити, чи повинно підприємство сплачувати штрафні санкції Фонду соціального захисту інвалідів. Проблема полягала в тому, що ПП „Камбала” – платник єдиного податку – є власником середньо-чорноморського сейнера (іншого робочого приміщення у підприємства немає). Вся діяльність підприємства пов’язана з рибальством. Крім рибалок на підприємстві працюють директор, його заступник та бухгалтер. Зрозуміло, що для роботи на подібному сейнері моряки проходять спеціальну перевірку здоров’я, що повинно відповідати усім необхідним для такої тяжкої роботи вимогам, тому працевлаштування інвалідів на судно неможливо. Водночас, директор ПП „Камбала” неодноразово заявляв, що не проти влаштувати 7-9 робочих місць для інвалідів та забезпечити їх роботою (наприклад плетінням рибальських сітей) та заробітною платою, але для цього необхідно мати приміщення, яке він просив надати Севастопольське відділення фонду соціального захисту інвалідів, але безрезультатно. Попри ці факти, Севастопольське відділення фонду соціального захисту інвалідів вже неодноразово зверталося до господарського суду з позовами до ПП „Камбала” про стягнення штрафних санкцій за недотримання нормативу робочих місць, передбачених для працевлаштування інвалідів.

Під час дослідження матеріалів, надісланих з листом, Рада підприємців України з’ясувала, що до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва надходять числення звернення підприємців, платників єдиного податку, стосовно обґрунтованості звернень відділень Фонду соціального захисту інвалідів з позовами до господарського суду про примусове стягнення штрафних санкцій за недотримання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

З огляду на це, Рада підприємців України, підтримуючи зауваження та пропозиції викладені в листі Держпідприємництва, що вже звертався до Кабінету Міністрів України зі своїми пропозиціями стосовно врегулювання даного питання на законодавчому рівні,  звернулась до Прем’єр-міністра України  з проханням дати доручення Міністерству праці та соціальної політики України спільно з Держпідприємництвом та представниками Ради підприємців України опрацювати це питання та підготувати відповідні зміни до законодавства. На даний момент це питання знаходиться на стадії опрацювання і Рада підприємців робить усе можливе для прискорення процесу прийняття відповідних змін до законодавства України.

Також до Ради підприємців України надходила велика кількість звернень з проханнями надати роз’яснення щодо правомірності вимог Пенсійного фонду України до підприємств платників єдиного податку щодо сплати внесків. У зв’язку з цим, в результаті кропіткої роботи над законодавчим вирішенням цього питання, яке хвилює велику кількість підприємців, Головою Ради підприємців Ляпіною Ксенією Михайлівною 19 січня 2006 року за № 8737 у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону, спрямований на врегулювання сплати внесків за І квартал 2005 року суб’єктами господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності. В результаті 16 березня 2006 р. був прийнятий Закон України „Про вирішення питання щодо заборгованості суб'єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, у зв'язку з неперерозподілом Державним казначейством України частини податків до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати  працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття протягом 2004 року - I кварталу 2005 року”  за № 3583 – IV, який врегульовує це питання.

Усі зауваження і пропозиції, що надходили до Ради підприємців України стосовно вдосконалення законодавства в сфері підприємницької діяльності, ретельно опрацьовувалися і враховувалися під час роботи над відповідними нормативно-правовими актами.

Так, у травні 2006 року до Ради підприємців України надійшов лист від Європейської Бізнес Асоціації з пропозиціями щодо врегулювання проведення перевірок якості та безпеки продуктів харчування при їх переміщення через державний кордон України. З метою узгодження зазначених пропозицій Радою було проведено засідання робочої групи за участю представників Мінекономіки і Європейської Бізнес Асоціації.

За результатами проведеної роботи Мінекономіки погодилось з внесеними Радою підприємців пропозиціями, після цього запропоновані зміни було направлено на погодження з Мінагрополітики, МОЗ і Держмитслужбою. Тому, проект постанови КМУ „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569 і від 24 грудня 2003 р. № 1989” було знято з розгляду Кабінету Міністрів України та відправлено на доопрацювання.

Участь членів Ради підприємців у складі громадських колегій чи рад, утворених при міністерствах, облдержадміністраціях та місцевих органах  самоврядування

Члени Ради підприємців брали участь у роботі центральних і місцевих органів виконавчої влади. Аналіз діяльності, проведеної членами Ради підприємців України під час участі у роботі Громадських колегіях чи радах, утворених при міністерствах, облдержадміністраціях та місцевих органах самоврядування, показав, що існує чимало невирішених проблем. Зокрема:
–    періодичність засідань та ефективність роботи часом досить низька і погано  визначена;
–    обмежена можливість набуття членства у Громадських колегіях та радах через відсутність критеріїв такого членства;
–    у складі Громадських колегій та рад представники суб’єктів господарювання не мають переважної більшості.

Крім того, можна констатувати, що при деяких міністерствах і відомствах Громадські колегії (ради) взагалі не були створені або були створені лише формально, внаслідок чого не було проведено жодного засідання. Яскравим прикладом цього є Міністерство транспорту та зв’язку України.

Враховуючи викладене вище, Рада підприємців України змушена констатувати той факт, що на даний момент Громадські колегії та ради не є ефективним інструментом впливу на прийняття державних рішень і тому Рада вважає, що необхідно активніше звертатися до керівництва державних органів, де не діють (або діють формально) Громадські ради і колегії з запитами, вимогами та пропозиціями щодо покращення організації їх роботи.

Аналітична робота в робочих групах у складі Ради підприємців

Для виконання своєї основної функції як колегіального консультативно-дорадчого органу при Уряду в складі Ради підприємців діяли робочі групи з певних напрямів бізнесової діяльності,  зокрема з:
–    питань перевірок (2 засідання, 3 круглих стола);
–    питань надання дозволів на землекористування видобувним  гранітів та будівельного каменю (2 засідання, громадські слухання);
–    питань впорядкування похоронної діяльності в Україні (2 засідання, 1 круглий стіл);
–    питань стимуляції вітчизняного підприємництва до створення систем управління якістю (2 засідання);
–    питання реформування Держспоживстандарту (10 засідань);
–    питань реформування харчового законодавства (2 засідання);
–    питань врегулювання питань поводження з відходами упаковки (2 засідання);
–    касових апаратів (6 засідань);
–    питань розробці концепції розвитку технічної регуляції та споживчої політики (розгляду і узгодження проекту розпорядження КМУ "Про схвалення - концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках") (2 засідання);
–    та  ще понад десятьох інших.

Члени робочих груп активно співпрацювали з профільними  міністерствами та відомствами, які є розробниками нормативно-правових актів з означених напрямів, прагнучи досягти узгодженої позиції за всіма спірними питаннями.  

Крім того, члени Ради підприємців брали участь у робочих групах, створюваних при центральних органах виконавчої влади, як за ініціативи Ради підприємців, так і за ініціативи міністерств чи відомств для вироблення узгодженої позиції з певної проблеми в сфері ведення підприємницької діяльності. Приміром, за ініціативи Держспоживстандарту було створено робочу групу з питань стимуляції вітчизняного підприємництва до створення систем управління якістю, а Міністерство економіки свого часу ініціювало створення групи з проблеми запровадження касових апаратів.

Публічні заходи Ради підприємців

Однією з важливих форм діяльності Ради було проведення громадських слухань, "круглих столів", конференцій, інших видів роботи, які передбачали залучення широкого кола бізнес-громади. Проведення публічних заходів дозволяло акумулювати громадську думку з тих чи інших проблемних питань, оперативно реагувати на болючі моменти, що виникають у сфері введення підприємницької діяльності і в процесі обговорення всіма заінтересованими сторонами знаходити найоптимальніший шлях виходу з ситуації.

Протягом 2006 року Радою підприємців проведено такі публічні заходи:

27 січня • громадські слухання "Проблеми і шляхи законодавчого врегулювання надрокористування в Україні"

Захід було організовано Радою підприємців з метою вирішення ситуації з ліцензуванням підприємств, які провели геологічне вивчення надр за власні кошти і захистили запаси корисних копалин. Зволікання з вирішенням проблеми на законодавчому рівні загрожувало банкрутством для підприємств видобувної та обробної промисловості приватних форм власності.

За результатами громадських слухань Рада підприємців звернулася з листами до міністра охорони навколишнього природного середовища, а також до його першого заступника з проханням правового врегулювання цієї проблеми шляхом видання відповідного наказу про надання підприємцям, що виконали геологічне вивчення ділянки надр повністю або частково за власні кошти, виконали підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено Державною комісією по запасам корисних копалин України і мають намір розробляти родовище, подали перебігом 2004-2005 років документи на отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами в установленому на той час порядку, надати право на користування ділянкою надр без проведення аукціонів в порядку виключення, у зв’язку відсутністю механізму правового регулювання на час подання відповідних документів.

3 лютого • конференція "Вступ України до СОТ: перспективи та виклики для малого і середнього бізнесу"

Спільний захід Українського центру міжнародної інтеграції, Ради підприємців та Міністерства економіки України за підтримки Програми розвитку комерційного права при Міністерстві торгівлі США, Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до СОТ, Проекту торговельної політики України. Захід мав на меті підвищення рівня інформованості представників малого і середнього бізнесу  щодо проблематики вступу України до СОТ.

6 лютого • круглий стіл "Дорожня карта реформування дозвільної системи МНС України з урахуванням досвіду ЄС"

Захід організовано спільно з проектом Міжнародної фінансової корпорації "Розвиток підприємництва в Україні" та Міністерством з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з метою обговорення подальших кроків з реформування системи видачі дозволів органами МНС України у сфері пожежного нагляду і нагляду за промисловою безпекою та охороною праці в рамках імплементації Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

За результатами круглого столу підтримано "дорожню карту" реформування дозвільної системи МНС України" та визначено подальші кроки щодо реформи системи видачі дозволів від пожежного нагляду та охорони праці.

21 лютого • громадські консультації "Проблеми та шляхи забезпечення раціонального використання туристичних ресурсів України"

Захід організовано Радою підприємців спільно з представниками Державної служби туризму і курортів з метою обговорення проекту постанови КМУ „Про деякі питання використання туристичних ресурсів України”. Даний проект мав на меті сприяти раціональному використанню унікальних природних, історико-культурних та соціально-побутових ресурсів України, розвитку туристичної інфраструктури, зростанню якості туристичних послуг, рівня безпеки в туризмі, захисту прав туристів як споживачів; створенню нових робочих місць у невиробничій сфері (послуг), в першу чергу в депресивних регіонах та сільській місцевості тощо.

3 березня • круглий стіл "Стан упровадження Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Захід було організовано Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва за підтримки Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України.

За результатами "круглого столу" було підготовлено рекомендації, де визначено заходи, яких необхідно вжити для реалізації положень Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, а також направлено листа Прем’єр-міністрові України з пропозиціями внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів  України від 9 березня 2006 року №268 щодо встановлення розміру посадового окладу адміністратора, який би  відповідав рівню його повноважень та відповідальності за порушення вимог щодо видачі документів дозвільного характеру.

20 березня • круглий стіл "Дорожня карта реформування дозвільної системи Державної санітарно-епідеміологічної служби України"

Захід проведено Радою підприємців спільно з проектом Міжнародної фінансової корпорації "Розвиток підприємництва в Україні" та Головним державним санітарним лікарем України з метою обговорення подальших кроків з реформування системи видачі дозволів органами СЕС у рамках імплементації Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» та визначення національного плану дій і дорожньої карти реформи цієї сфери з урахуванням досвіду ЄС.

За результатами круглого столу підтримано дорожню карту реформування дозвільної системи Державної санітарно-епідеміологічної служби України та погоджено подальші кроки реформи системи видачі дозволів. 17 квітня Головний державний санітарно-епідеміологічний лікар України С.П. Бережнов підписав "дорожню карту", розпочавши тим самим процес реформування системи видачі дозволів СЕС.

28 березня • громадські консультації "Стандартизація як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції"

Захід проведено Радою підприємців спільно з Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики з метою інформування бізнесових кіл України щодо процедур національної стандартизації, діяльності технічних комітетів стандартизації та переваг бізнесу від участі у процесі розроблення національних стандартів.

11 квітня • громадські обговорення "Порядку проведення органами внутрішніх справ перевірок суб’єктів господарської діяльності, інших установ і організацій за фактами порушень законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції"

Захід відбувся за участі представників Міністерства внутрішніх справ, Держкомпідприємництва, Міністерство економіки. За результатами "круглого столу" МВС було рекомендовано повністю переробити проект Порядку лише відносно чотирьох сфер діяльності, які відповідно до чинного законодавства мають право контролювати органи міліції. 

21 квітня • розширене засідання Ради підприємців України при КМУ та громадської колегії Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва

На заході було представлено для обговорення проект Послання бізнес-спільноти до нового складу Верховної Ради і Уряду, в якому визначено пріоритетні кроки економічного та соціального розвитку країни на подальші п’ять років за такими напрямами як податкова реформа, захист прав власності, вдосконалення роботи органів державної влади, судова реформа, соціальне страхування тощо. Окрім того, на засіданні було обговорено стан реалізації державної політики з підтримки підприємництва та пріоритетні завдання щодо його подальшого розвитку.

18 травня • громадські збори лідерів об’єднань підприємців під головуванням Прем’єр-міністра України

Спільний захід, романізований Радою підприємців України при КМУ, Державним комітетом з питань підприємництва та регуляторної політики та Секретаріатом КМУ.

За результатами заходи прийнято рішення схвалити проект Послання від бізнесу до Державної влади України і направити його Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету міністрів України. Також наголошено на необхідності продовження практики обговорення актуальних питань розвитку підприємництва в рамках постійно діючого форуму "Влада і бізнес – партнери".

23 травня • круглий стіл "Проблеми врегулювання питання експорту до Російської Федерації продукції тваринництва українського походження"

За результатами круглого столу його організатори звернулися з листом на Прем’єр-міністра, запропонувавши вжити заходів для врегулювання ситуації із експортом м'яса та м'ясопродуктів із України в Росію. Зокрема, зобов'язати Державну митну службу України терміново надати Кабінету Міністрів України та Міністерству економіки України перелік українських експортерів, на поставки яких посилався у своїх заявах Россільгоспнагляд при введенні заборони на імпорт з України, а також вжити щодо них заходів, передбачених Митним кодексом України. Зобов'язати Міністерство економіки України за одержаною від Державної митної служби України інформацією застосувати до визначених  суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності санкції, передбачені Законом України ''Про зовнішньоекономічну діяльність''.

На сьогодні вже відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи за участі представників Ради підприємців та Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України щодо ревізії діяльності Міністерства агропромислової політики в частині вирішення ним проблеми експорту продукції тваринництва в Росію, а також всієї діяльності Державного департаменту ветеринарної медицини.

23 травня • круглий стіл з обговорення проекту  постанови КМУ "Про створення системи моніторингу цін (тарифів) на товарних ринках"

Захід організовано і проведено спільно з розробником проекту – Держінспекцією з контролю за цінами. За результатами круглого столу вироблено зауваження до проекту постанови, зокрема, щодо необхідності зазначення добровільності надання суб’єктами господарювання інформації, необхідної для проведення моніторингу. За результатами круглого столу проект постанови було повернуто на доопрацювання розробникові. Згодом після внесення зауважень проект постанови було погоджено Радою. 

9 червня • круглий стіл "Питання оптимізації дозвільних процедур у сфері господарської діяльності"

Спільний захід Проекту USAID | BIZPRO, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Ради підприємців при КМУ з метою проблемних питань щодо внесення змін до окремих законодавчих актів, які регулюють видачу документів дозвільного характеру (в т.ч. Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". 

Учасники круглого столу висловилися на користь необхідності запровадження поряд із іншими європейськими принципами започаткування бізнесу принципу "мовчазної згоди", заміни "збору за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі" на "збір за розміщення об’єкту торгівлі" (тобто фактичне скасування такого дозволу), необхідності та можливих меж делегування повноважень з видачі документів дозвільного характеру з центрального і обласного рівнів на міський/районний, а також питання термінологічного апарату щодо конкретизації поняття "дозвільна система у сфері господарської діяльності".

Під час заходу було висловлено низку пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази з питань видачі документі дозвільного характеру. За результатами обговорення відповідні рекомендації направлено в Кабінет Міністрів України, Держкомпідприємництва, Верховну Раду України, центральні місцеві органи  виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

30 червня • круглий стіл "Регуляторна політика в Україні: стан і перспективи"

Спільний захід Проекту USAID | BIZPRO, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Ради підприємців при КМУ з метою обговорення можливих та доцільних адміністративних, організаційних, законодавчих ініціатив, спрямованих на удосконалення реалізації другої фази стратегії швидкого дерегулювання або ініціатив, спрямованих на запровадження абсолютно нового механізму реалізації стратегії швидкого дерегулювання.

20 липня • круглий стіл "Держспоживстандарт України – нові пріоритети в роботі"
 
Спільний захід Ради підприємців та Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, під час якого було обговорено такі питання: розмежування функцій Держспоживстандрату України з державного нагляду та підтвердження відповідності; запровадження ринкового нагляду; перспективи відмови Держспоживстандарту від контрольних функцій органів у справах захисту прав споживачів; обов’язкова сертифікація продуктів харчування; перегляд товарів, які підлягають  обов’язковій сертифікації та його скорочення; прискорення прийняття Закону України "Про основні засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні".

23 жовтня • розширене засідання Ради „Питання організації діалогу бізнесу та державної влади в сучасних умовах”

Враховуючи нові реалії політичного та економічного розвитку України та подальше впровадження політичної реформи, Рада підприємців за участі багатьох представників підприємницької спільноти України провела розширене засідання на тему: „Питання організації діалогу бізнесу та державної влади в сучасних умовах”.

У ході засідання, Рада підприємців України, спираючись на свій досвід, зазначила, що влада та бізнес мають спільно будувати краще майбутнє країни, для чого необхідно постійно та спільними зусиллями шукати шляхи підвищення ефективності своєї взаємодії.
Одним з найбільш дієвих, ефективних та відпрацьованих механізмів такої співпраці є проведення спільних засідань Ради підприємців за участю Прем’єр-міністра, в ході яких голова Уряду має нагоду отримати вичерпну інформацію щодо реального стану підприємницького середовища в Україні та пропозиції щодо його покращення.

У ході засідання обговорювались  і такі питання як: збереження спрощеної системи оподаткування, розробка та прийняття Закону України „Про єдиний соціальний внесок”, встановлення дієвого контролю з боку Уряду за дотриманням органами виконавчої влади               ЗУ „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Обговорювалось також питання великої кількості перевірок контролюючими органами суб’єктів господарської діяльності, що гальмує розвиток підприємництва в Україні та підвищує рівень корупції та хабарництва. Саму тому, підприємці сподіваються на прийняття Урядом рішучих дій щодо подолання цих перешкод.

За результатами засідання прийнято рішення провести спільне засідання Ради підприємців за участю Прем’єр-міністра України, під час якого обговорити нагальні проблеми ведення підприємницької діяльності в України та шляхи їх законодавчого вирішення.

27 листопада • робоча зустріч Президента України Віктора Ющенка з підприємцями та промисловцями

Спільний захід, організований разом із Секретаріатом Президента та Українським союзом промисловців і підприємців. Під час зустрічі було обговорено найбільш актуальні питання розвитку вітчизняного підприємництва та економіки – формування збалансованої податково-бюджетної політики, поліпшення інвестиційного клімату, шляхи вдосконалення судової системи, необхідні кроки щодо продовження регуляторних реформ та законодавчої підтримки підприємництва тощо.

29 листопада • підписання Меморандуму з Державною податковою адміністрацією України про співпрацю

Згідно з Меморандумом ДПА України та Рада підприємців України при КМУ  координують зусилля, спрямовані на створення сприятливих організаційних та економічних умов розвитку підприємницької діяльності в Україні. Було також оновлено персональний склад робочої Комісії з розгляду спірних питань у сфері оподаткування.

13 грудня • круглий стіл "Стандартизація, сертифікація та ринковий нагляд: шляхи подальшого розвитку"

Спільний захід Ради підприємців, Міністерства економіки, Держспоживстандарту за підтримки Міжнародної фінансової корпорації.

13 грудня постановою Уряду Раду підприємців України при Кабінеті Міністрів України ліквідовано.